EP – Elektrodynamické zkušební stroje

Elektrodynamické zkušební stroje řady EP  založené na technologii lineárních motorů jsou určeny pro testování široké škály materiálů a komponentů v dynamickém a statickém režimu tam, kde je preferována bezolejová a bezhlučná technologie pohonu v plastikářském, leteckém nebo lékařském průmysl s maximální zkušební frekvencí 150Hz. Všechny námi vyráběné modifikace dynamických a únavových testovacích systémů jsou navrženy tak, ať se může zákazník plně spolehnout na jeho funkci při vysokých cyklech, únavových nízko cyklových zkouškách, šíření a růstu trhlin a dalších typů zkoušek.

MEZERA

Klíčové vlastnosti řady EP

MEZERA

MEZERA

 • Robustní vertikální stolní nebo stojanové provedení s přestavitelným příčníkem disponuje vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností zaručující 100% opakovatelnost výsledků při malé zástavbě, bezolejová a bezhlučná technologie pohonu.
 • Vysoký dynamický výkon při kmitočtu  až 150Hz v plné zátěži.
 • Systém digitálního zpětnovazebního řízeného chlazení lineárního pohonu.
 • Použití v souladu s normami ASTM E466, ASTM E399, ASTM E606, ASTM E647 ISO 12106, DIN 50100, ISO 18489, ASTM F2193, ISO 14801, ASTM F1798, ASTM F1717 jinými standardy.
 • Přestavení příčníku mechanicky nebo plně elektricky včetně monitorování procesu.
 • Integrovaná T-drážková deska se speciálním odpružením pohlcující až 95% vibrací stroje.
 • Zaručená souosost systému v souladu s normou ASTM E 1012.
 • Možnost rozšíření o torzní systém v závislosti na frekvenci a počtu cyklů.
 • Řízení zkoušky dynamickým lineárním motorem s možností řízení v silové a poziční smyčce.
 • Kompletní vyhodnocení a řízení axiální nebo kombinované torzní zkoušky zabezpečuje software pro testování materiálů Test&Motion – DYNPACK.
 • Silové snímače pracující v třídě přesnosti dle EN ISO 7500-1, ASTM E4 s možností linearizace.
 • Stroje řady EP odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a pracují v souladu s novými bezpečnostními funkcemi dle EN ISO 13850:2017
 • Řízení stroje je prováděno měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 10 kHz.  
 • Integrace speciálních čelisti pro axiálně torzní zkoušky nebo různých přípravků dle norem atd.
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou nebo vysokoteplotní pecí

MEZERA

VIDEA na ELEKTRO DYNAMICKÉM ZKUŠEBNÍM STROJI řady EP

Electromechanical Dynamic Pulsator

Axiální zkouška na elektrodynamickém stroji EP

Testování zkušebních vzorků za použití speciálních odlehčených čelistí, se kterými lze testovat až do frekvence 150Hz.

Electromechanical Dynamic Pulsator

Vyjmutí zkušebního vzorku z teplotní komory 350°C

Vyjmutí normalizovaného vzorku z teplotní komory po dynamické zkoušce 150Hz ±3000N v souladu s normou EN ISO 6892-2.

MEZERA

Máte dotazy týkající se našich produktů?

Neváhejte kontaktovat naše odborníky na produkty.

Těšíme se na Váš zájem.

MEZERA

ZKOUŠENÍ NA STROJÍCH LABTEST EP S RŮZNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Zkouška z různými přípravky a upínacími čelistmi

Různé druhy upínacích čelistí a zkušebních přípravků pro uchycení a dynamické testování kovů, karbonů, plastů, laminátů atd. pro dynamické zkoušky v tahu, tlaku a  ohybu dle norem EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Zkoušky s extenzometry a měřícími sondami

Tahová zkouška  s extenzometry v souladu s normou EN ISO 9513, EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

Zkouška s vysokoteplotní pecí a teplotní komorou

Vysokoteplotní tahové a tlakové dynamické zkoušky  podle ISO 6892-2 Metoda A1, EN 6892-1, ISO 12106, ASTM E606, DIN 50100, ASTM E399, ASTM E647, ASTM E466 atd.

MEZERA

Systémové vlastnosti elektrodynamických lineárních zkušebních strojů řady EP

Tuhost, přesnost a vysoká dynamika s plně digitálním řízením …

KONSTRUKCE

Výhody a vlastnosti:

Robustní vertikální stolní nebo stojanové provedení s přestavitelným příčníkem disponuje vysokou tuhostí, mechanickou odolností a životností zaručující 100% opakovatelnost výsledků při malé zástavbě – 0,27 m² (stroje do 5000N).

Přestavení příčníku muže být zajištěno mechanicky nebo plně elektricky včetně monitorování procesu.

Integrovaná T-drážková deska se speciálním odpružením v základu pohlcuje až 95% vibrací stroje.

POHON

Výhody a vlastnosti:

Speciálně navržený kompaktní bezolejový lineární pohon vyvinutý firmou LABORTECH s vysokou dynamikou, nízkým momentem setrvačnosti při zdvihu 70 mm.

Nízká hladina hlučnosti při maximálním výkonu a maximální zkušební frekvencí až 150Hz u plné zátěže.

Chlazení je zabezpečeno řízenou cirkulací vzduchu.

Napájení strojů do 3000N je jednofázové na 230V.

Elektronika

Výhody a vlastnosti:

Řízení stroje je prováděno novou měřící a řídící elektronikou řady EDCi se vzorkovací frekvencí 10 kHz.

Rozlišovací úroveň analogových signálů ± 250.000 dílků (20 ms). Připojení k PC – Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0.

Ovládání a diagnostika stroje pomocí dálkového ovládače RMCi s LCD displejem.

Silový snímač s integrovaným snímačem zrychlení a digitální optický snímač prodloužení s možností rozšíření o kombinovaný snímač axiál / torze.

UNIVERZÁLNOST

Výhody a vlastnosti:

Velká univerzálnost řady EP spojená s rozšířením stroje o různé příslušenství.: zkušební čelisti a speciální přípravky, teplotní komory a vysokoteplotní pece, nádoby a vany s fyziologickým roztokem, video extenzometry atd.

Rozšíření o torzní zkoušení do ±25Nm,

Možnost integrace silového snímače v dolní nebo horní části stroje, prodloužení pracovního prostoru o 410 mm atd.

SOFTWARE

Výhody a vlastnosti:

Inteligentní, intuitivní a výkonný software DYNPACK určený pro statické a dynamické aplikace.

Pomůže Vám zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích za využití různých modulů k jednotlivým testovacím normám.

BEZPEČNOST

Výhody a vlastnosti:

Stroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a konstrukce odpovídají všem uvedeným směrnicím ES o strojních a zařízeních a normám: EN ISO 12100:2011, EN ISO 14120:2017, EN ISO 60204-1 ed.3,  EN ISO 13850:2017, EN 61000-6-2 ed. 3, EN 614-1+A1:2009 atd.

Bezpečný režim nastavení podle EN 60204-1 prostřednictvím zkušební rychlosti.

MEZERA

Software Test&Motion+ – DYNPACK

Intuitivní software pro dlouhodobé dynamické zkoušky, který si zamilujete …

Test&Motion+ – DYNPACK – inteligentní, intuitivní a výkonný software, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů v dynamickém jednoosém nebo víceosém testovacím režimu s podporou norem EN, ISO, DIN, ASTM a GOST.

Základní vlastnosti software Test&Motion+ – DYNPACK

 • Neomezený počet zkušebních metod, modulový systém knihoven navržených pro normované zkoušky, snadná orientace v předem navolených definicích atd.
 • Vyhodnocení volitelných parametrů: maximální síla, pevnost, protažení, tažnost, napětí, 5-ti různých referenčních bodů v závislosti na svoleném zkušebním modulu atd..
 • Graf v reálném čase, možnost individuálního zpracování po zkoušce, hromadné grafy, zoom, sériové zkoušení, online zobrazení až 6 grafů s libovolnými veličinami v ose x, y
 • Přijímání rozměrů vzorků z periferních zařízení – posuvka, mikrometr, automatické odměřování
 • Sběr dat z analogových a digitálních externích měřidel – extenzometry, měřící sondy atd.
 • Nastavení upínací délky čelistí i extenzometru pro každou metodu samostatně
 • Ovládání rychlosti posuvu v závislosti na protažení, síle, napětí, tažnosti, atd..
 • Softwarové ovládání hydraulických a pneumatických čelistí, nastavení a snímání teploty, automatického extenzometru, značení vzorků atd.
 • Automatické nebo vlastní nastavení výsledků zkoušky a ukládání výsledků dle zvoleného stromu, databáze s možností exportu dat do ASCII, EXCEL, WORD, Eclipse, Diadem, Q-DAS,
 • Statistické vyhodnocení dat a grafů, rozsáhlý výběr statistických metod
 • 12 jazykových mutací (Cs,En,De,Fr,Pl,It,Es,Ru,Nl,Tr,Zh,Pt)
 • Nastavení uživatelských práv, přihlášení obsluhy
 • Dynamických moduly – biaxiál test, příkazy se souboru, dlouhodobé ukládání všech dat atd.

MEZERA

Systém BENTROD

Řešení, které umí přesně a jednoduše nastavit souosost dynamického systému ..

Zkušební zátěžové rámy řady EP firmy LABORTECH vykazují vynikající tuhost a souosost, což minimalizuje napětí v ohybu pro zvýšení přesnosti testu a snížení rozptylu dat. Správné vyrovnání zabraňuje mimoosovému namáhání ohybem, které může vzorek znehodnotit (pořízení a výroba vzorku je velmi nákladné) nebo výsledná data budou zkreslená a tudíž nepoužitelná. Měřící a nastavovací jednotka BENTROD určená pro vyhodnocení a optimalizace soustředné i hranové korekce souososti (nesrovnanosti) upínacích čelistí pro statické a dynamické zkušební stroje dle normy ASTM E1012, GES400 (NADCAP), GE450 a ISOTC 164SC5WG11

Centrovací přípravek CEDEROD

 • Určený pro prvotní nastavení souososti čelistí a přípravků, kontrolní ověřování souososti a nastavení po výměnách komponentů zátěžových hydraulických jednotek.
 • Maximální přesnost zpracování a centrování pomocí přesných středových děr.
 • Speciální nastavovací vzorek vyrobený z materiálu s teplotní stabilizací se sadou 32 polovodičových tenzometrů pro nastavení X osy.
 • Nastavení ve dvou osách včetně kulové plochy se provádí pomocí 8 ks imbusových šroubů s fixací.

Základní vlastnosti software BENTRODTest – axis

 • Vizualizace 3 úrovní pomocí R,G,B bodů
 • Možnost výběru statického nebo dynamického nastavování
 • Definice norem dle typu zkoušky, předdefinovaných norem
 • Nastavitelné měřítko grafu: ručně, automaticky, databáze
 • Záloha databáze, Archív naměřených hodnot
 • Tisk nastavovacího protokolu
 • Integrovaná kalibrace systému atd.

MEZERA

Proč si koupit stroje řady EP od firmy LABORTECH?

Protože nabízíme vše od A až po Z, tzn. od vývoje až po realizaci …

Inženýrské služby: LABORTECH nabízí kompletní sadu profesionálních inženýrských služeb, včetně systémového inženýrství, konzultačních služeb při zkouškách a návrhů zařízení.

On-line servis a údržba: Naše zkušební stroje můžou pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Po celou dobu Vám poskytujeme On-line servis našimi kvalifikovanými aplikačními a servisními techniky na telefonní lince +420 602 527 577.

Školení a výcvik :Aplikační technici firmy LABORTECH pravidelným školením operátorů a obsluhy zkušebního zařízení zvyšují odbornou způsobilost práce na elektro dynamických strojích

Kalibrace a nastavení: Zkušební laboratoře musí kalibrovat svá zkušební zařízení, aby byla zajištěna přesnost v souladu se zákonem o metrologii. LABORTECH poskytuje špičkové, kalibrační v souladu s EN ISO normami.