Technické normy ČSN, EN, ISO …

Normy usnadňují komunikaci mezi jednotlivými subjekty v průmyslu, zvyšují kvalitu a bezpečnosti výrobků a služeb…

Normy hrají klíčovou roli ve světě průmyslu a techniky. Jsou to dokumenty, které definují požadavky na výrobky, procesy nebo služby pro určený účel užití. Jejich hlavním cílem je zajistit kvalitu, bezpečnost, zaměnitelnost a ochranu zdraví a životního prostředí. Technické normy jsou tedy jakýmsi průvodcem, který usměrňuje výrobu a poskytuje jasná pravidla pro její provádění.

Tyto normy se zabývají širokou škálou aspektů, jako jsou jakost výrobků, zkušební postupy, rozměry, značení, názvosloví, bezpečnost práce, požární ochrana a ekologie. Díky nim jsou výrobky jednotné, spolehlivé a bezpečné.

Současný trend směřuje k harmonizaci národních norem s evropskými standardy. Členové Evropského výboru pro normalizaci (CEN) mají povinnost přebírat evropské normy do svých národních systémů. To vede k sjednocení technických norem v rámci EU a usnadňuje obchod a spolupráci mezi členskými státy.